Adatkezelési tájékoztató

 
Adatkezelési Tájékoztató
a www.ijsz.hu, valamint a www.eubetegjog.hu honlaphoz
 
1. Az adatkezelési tájékoztató célja:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) III. fejezetében, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak szerinti tájékoztatás megadása, figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 26/2019. (VIII.15.) EMMI utasításban foglaltakra.
 
2. Az Adatkezelő megnevezése:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1
Tel: + 36 1 795 1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
 
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
Orbánné dr. Nagy Edit
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
E-mail: adatvedelmi.tisztviselo@emmi.gov.hu
Tel: +36 (1) 795 9118
 
4. Az Adatfeldolgozó(k) (portálüzemeltető) megnevezése: IC KENTAUR Kft. (2011. Budakalász Dobó István u. 8.)
 
5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:
1. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (a továbbiakban IJSZ) tisztségviselőinek (érintettek) neve, beosztása, szervezeti egysége, elérhetősége (e-mail, telefonszám).
2. Az IJSZ jogvédelmi képviselőinek (érintettek) neve, beosztása, elérhetősége (e-mail, telefonszám), valamint az általuk ellátott terület (régiós, illetve megyei, járás bontásban).
3. A jogvédelmi képviselők nyilvántartásába felvételt/adatmódosítást/a nyilvántartásból törlést kérelmező személy (érintett) családi és utóneve (amennyiben eltér), születési neve, anyja születési neve, a kérelmező születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, (amennyiben eltér) tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, szakképesítésre vonatkozó adatai, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatai, egyéb adatai, jogvédelmi képviselői tanfolyam sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány másolat.
4. A jogvédelmi képviselői képzésre jelentkezők (érintettek) neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja születési neve, állampolgársága, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, szakképzettsége, munkáltatójának neve, munkáltatójának címe, telefonszáma.
5. A honlapon elérhető Panaszládába író megkereső (érintett) neve, telefonszáma, e-mail címe, megkeresése.
6. Az info@eubetegjog.hu e-mail címre író megkereső (érintett) neve, e-mail címe, telefonszáma, megkeresése.
7. Honlap látogatók, felhasználók (érintettek) IP címe.
8. Pályázatok (Ellátottjogi pályázat, Gyermekjogi pályázat, Ápoljuk a betegjogokat) esetében érintett pályázó neve, születési helye, ideje, érintettről készült kép- és hangfelvétel.
 
6. Az adatkezelés célja:
1. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat tisztségviselőinek 5.1. pontban megjelölt adatai tekintetében a kötelező információk elérhetővé tétele, mivel azok az Info tv. 26. § (2) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok.
2. A jogvédelmi képviselők 5.2. pontban megjelölt adatai tekintetében a jogvédelmi képviselők elérhetőségének biztosítása.
3. A jogvédelmi képviselők nyilvántartásába felvételt/adatmódosítást/a nyilvántartásból törlést kérelmezők 5.3. pontban megjelölt adatai tekintetében a 381/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés d) pontja által előírt nyilvántartás vezetése, valamint éves továbbképzés biztosítása.
4. A jogvédelmi képviselői képzésre jelentkezők 5.4. pontban megjelölt adatai esetében a Korm. rendelet 5. § (1) és (5) bekezdése szerinti képzés eredményes lebonyolítása, a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiállítása, a jogvédelmi képviselői feladatellátás feltételéül szolgáló képzést elvégzettekről nyilvántartás vezetése.
5. A honlapon elérhető Panaszládába író megkeresők 5.5. pontban megjelölt adatai tekintetében a megkeresés elbírálása, megválaszolása, a megkereső jogérvényesítésének elősegítése, a kapcsolattartás.
6. Az info@eubetegjog.hu e-mail címre író megkeresők 5.6. pontban megjelölt adatai esetében a kapcsolattartás, a megkeresésre tájékoztatás adása, vagy megkereső továbbirányítása a hatáskörrel rendelkező szerv (NEAK) felé; személyes adatok továbbítása a NEAK Nemzetközi Főosztálya felé.
7. Honlap látogatók, felhasználók IP címe tekintetében: Az IP cím adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük kizárólag statisztikai célból történik. Az Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra személyes adatokat nem kezel.
8. A pályázók 5.8. pontban megjelölt adatai esetében a pályázatok lebonyolítása, elbírálása, nyertes pályázók nyilvántartása.
 
7. Az adatkezelés jogalapja:
1. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat tisztségviselőinek 5.1. pontban megjelölt adatai esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
2. A jogvédelmi képviselők 5.2. pontban megjelölt adatai esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
3. A jogvédelmi képviselők nyilvántartásába felvételt/adatmódosítást/a nyilvántartásból törlést kérelmezők 5.3. pontban megjelölt adatai esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.
4. A jogvédelmi képviselői képzésre jelentkezők 5.4. pontban megjelölt adatai esetében a GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett hozzájárulása.
5. A Panaszládába író megkeresők 5.5. pontban megjelölt adatai tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
6. Az info@eubetegjog.hu e-mail címre író megkeresők 5.6. pontban megjelölt adatai tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
7. Honlap látogatók, felhasználók IP címe tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, azaz az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
8. Az 5.8. pontban megjelölt adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez.
 
8. Az adatkezelés időtartama:
1. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat tisztségviselőinek 5.1. pontban megjelölt adatai esetében a tisztség, jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig tart.
2. A jogvédelmi képviselők 5.2. pontban megjelölt adatai esetében a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig tart.
3. A jogvédelmi képviselők nyilvántartásába felvételt/adatmódosítást/a nyilvántartásból törlést kérelmezők 5.3. pontban megjelölt adatai esetében az EMMI Egyedi Iratkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint. (nem selejtezhető).
4. A jogvédelmi képviselői képzésre jelentkezők 5.4. pontban megjelölt adatai esetében a képzés befejezését követő 5 évig.
5. A Panaszládába író megkeresők 5.5. pontban megjelölt adatai tekintetében papír alapon az ügy lezárását követő 5 évig, elektronikusan az ügy lezárását követő 1 évig.
6. Az info@eubetegjog.hu e-mail címre író megkeresők 5.6. pontban megjelölt adatai tekintetében papír alapon az ügy lezárását követő 5 évig, elektronikusan az ügy lezárását követő 1 évig.
7. Honlap látogatók, felhasználók IP címe tekintetében: 2022. június 30-ig.
8. Az 5.8. pontban megjelölt adatok esetében a verseny lebonyolítását követő 5 évig.
 
9. A személyes adatok címzettje(i), illetve a címzettek kategóriái: IC KENTAUR Kft. (2011. Budakalász Dobó István u. 8.) adatfeldolgozó és az 5.1. illetve 5.2. pontban megjelölt adatok tekintetében a honlap látogatók, felhasználók, az 5.6. pontban megjelölt adatok tekintetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Nemzetközi Főosztálya.
 
10. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek:
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.
 
11. Az érintett jogai:
Az érintett jogait részletesen a GDPR 12-22. cikke, illetve az Infotv., valamint a 26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás szabályozza.
 
11.1. Hozzáféréshez való jog
 Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
 
11.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
11.3. Személyes adat törléséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha annak a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében rögzített valamely feltétele fennáll.
 
11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok helyességét;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
11.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
11.6. Hozzájárulás visszavonása
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
11.7. A tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
11.8. Automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás
Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
11.9. Az érintetti jogok gyakorlásának közös szabályai
A 11. pont szerinti kérelmek teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
A tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Abban az esetben azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 
Az érintett jogai érvényesítésére irányuló kérelmeket postai vagy elektronikus címen lehet benyújtani az Adatkezelő alábbi elérhetőségein:
 
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Elektronikus cím: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
 
Személyes adatai kezeléséhez és jogai gyakorlásához kapcsolódó kérdésekben az érintett az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat.
 
12. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolat eszközök.
 
13. Jogorvoslat
Amennyiben a Tájékoztató 11. pontjában meghatározott eljárások nem vezettek eredményre vagy az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, illetve ha az érintett megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, az érintett a GDPR 77. cikke alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, továbbá a 79. cikke szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása az Adatkezelővel szemben a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe tartozik, azonban a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/
 
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek
 
14. Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 Nemzeti Kapcsolattartó Pont
Határon átnyúló egészségügyi
ellátások az Európai Unióban

Kiemelt hírek

2024.07.23. kép
Tass, 2024. július 22., hétfő (MTI) - Évről évre erősödik az Ágota-tábor, idén mintegy 800 gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermek és fiatal vehet részt a találkozón - mondta...

2024.07.19.
Elfogadhatatlan, ami a szolnoki kalandparkban történt. Az IJSZ elítéli az erőszak valamennyi formáját, legyen szó akár felnőtt általi, akár kortársbántalmazásról.

2024.06.27.
2024. június 27. és július 26. között Budapesten látogatható az IJSZ vándorkiállítása.Integrált Jogvédelmi Szolgálat
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055
Külföldről hívható: +36-20/489-96-14
E-mail: ijsz@ijsz.bm.gov.hu
weboldal tervezés: IRQ